The gold standard by performance

Mực Videojet

Tiêu chuẩn vàng trong hiệu suất

Tận hưởng hiệu suất vô song,
liên tục với mực Videojet

Equipment Sales: (65) 3138 2040

×

Request a Quote

Thực hiện theo tiêu chuẩn vàng nhất quán

Mực Videojet được pha chế đặc biệt để kéo dài thời gian hoạt động và có thể cung cấp khả năng
hoạt động không có sự cố và mã rõ ràng, lâu bền nhờ quy trình thẩm định mực độc đáo của chúng tôi.

Xem video bên dưới để biết toàn bộ câu chuyện.

Ghi chú ứng dụng
Chọn mực in mã theo
vòng đời sản phẩm