Videojet hỗ trợ tính bền vững

Videojet hỗ trợ tính bền vững

Videojet tập trung vào ba sáng kiến chính đã được ưu tiên và hình thành ba tiêu điểm: Đổi mới sản phẩm, Con người và Môi trường. Những tiêu điểm này là nền tảng của chiến lược về tính bền vững của Videojet, định hướng cải thiện hoạt động kinh doanh để đáp ứng các cam kết về tính bền vững.

Chính sách bền vững của Videojet

Tính bền vững

ĐỊNH NGHĨA

Thực hiện công việc kinh doanh trong sự lưu tâm đến tác động tới con người và hành tinh của chúng ta trong mọi việc chúng tôi làm vì các thế hệ tương lai.

LÝ DO THỰC HIỆN

Chúng tôi cam kết giúp các thế hệ hiện tại và tương lai của các bên liên quan nhận ra tiềm năng trong cuộc sống của họ.

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Chúng tôi thúc đẩy tính bền vững thông qua con người, sự đổi mới sản phẩm cũng như sự tác động đến môi trường, với sự hỗ trợ của Hệ thống kinh doanh Veralto.

PHẠM VI THỰC HIỆN

Chúng tôi thúc đẩy tính bền vững ở bất cứ nơi nào chúng tôi hoạt động, bao gồm cơ sở vật chất, địa điểm khách hàng, chuỗi cung ứng, cộng đồng và môi trường của chúng tôi.


Con người

Giúp mọi người đạt được tiềm
năng của mình

Chúng tôi thu hút, phát triển, gắn kết và giữ chân những nhân viên giỏi nhất để giúp Videojet liên tục cải thiện để trở thành nơi làm việc tốt hơn, đồng thời đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho tất cả mọi người.

Đội ngũ của Videojet

Máy in mã công nghiệp Videojet

Đổi mới sản phẩm

Giúp giải quyết các thách thức trong việc nhận dạng sản phẩm

Chúng tôi đặt khách hàng làm trọng tâm trong mọi việc chúng tôi làm. Chúng tôi đổi mới để cải thiện thời gian hoạt động và độ tin cậy của sản phẩm, giúp khách hàng đáp ứng các mục tiêu về sản xuất và tính bền vững.


Môi trường

Chúng tôi giảm tác động đến môi trường

Chúng tôi cam kết giảm tác động của khí thải, chất thải và năng lượng bằng cách hợp lý hóa các hoạt động toàn cầu của mình.

Videojet giảm CO2 toàn cầu

Là một thành viên của Veralto, Videojet cam kết thực hiện các mục tiêu bền vững về môi trường của Veralto như được nêu trong trang web thông tin về Trách nhiệm xã hội của Veralto.