Videojet 4320 Inket addressing System

Videojet 4320 commercial addressing printer

Videojet 4320 đã được ngừng kinh doanh từ tháng Tháng Mười Hai năm 2021. Các loại phụ tùng và vật tư tiêu hao cho máy Videojet 4320 sẽ tiếp tục được bán tới ngày 31 tháng Tháng Mười Hai, 2028*.

Hỗ trợ khách hàng đã mua máy Videojet 4320

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ Chuyên viên bán hàng kỹ thuật Videojet.

*Lưu ý: Mặc dù Videojet sẽ thực hiện trách nhiệm thương mại bằng việc cung cấp phụ tùng được cam kết, trong một số trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của Videojet, một số phụ tùng có thể không có sẵn cho các sản phẩm đã ngừng kinh doanh

×